भट्ट Bhatta महेश प्रसाद Mahesh Prasad, and पोख्रेल Pokhrel कृष्ण प्रसाद Krishna Prasad. “आधारभूत तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको व्याकरणिक क्षमता {Grammatical Ability of Students Passing the Basic Level}”. Journal of Durgalaxmi 1, no. 1 (May 1, 2022): 139–150. Accessed February 24, 2024. https://nepjol.info/index.php/jdl/article/view/57168.