भट्ट Bhatta म. प. M. P., and पोख्रेल Pokhrel क. प. K. P. “आधारभूत तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको व्याकरणिक क्षमता {Grammatical Ability of Students Passing the Basic Level}”. Journal of Durgalaxmi, vol. 1, no. 1, May 2022, pp. 139-50, doi:10.3126/jdl.v1i1.57168.