[1]
उपाध्याय Upadhyaya म. M., “नेपाली भाषा शिक्षण र विश्वव्यापीकरण {Nepali language teaching and globalization}”, J. Durgalaxmi, vol. 1, no. 1, pp. 182–190, May 2022.