[1]
भट्ट Bhatta म. प. M. P. and पोख्रेल Pokhrel क. प. K. P., “आधारभूत तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको व्याकरणिक क्षमता {Grammatical ability of students passing the basic level}”, J. Durgalaxmi, vol. 1, no. 1, pp. 139–150, May 2022.