जोशी Joshi र. R. (2022). ’किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन’ कथामा अभिघात {Accident in the story of ’Kidy Ziya fell in Karnali’}. Journal of Durgalaxmi, 1(1), 208–216. https://doi.org/10.3126/jdl.v1i1.57259