(1)
उपाध्याय Upadhyaya म. M. नेपाली भाषा शिक्षण र विश्वव्यापीकरण {Nepali Language Teaching and Globalization}. J. Durgalaxmi 2022, 1, 182-190.