(1)
भट्ट Bhatta म. प. M. P.; पोख्रेल Pokhrel क. प. K. P. आधारभूत तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको व्याकरणिक क्षमता {Grammatical Ability of Students Passing the Basic Level}. J. Durgalaxmi 2022, 1, 139-150.