1.
रविकिरण अधिकारी. आषाढको पन्ध्र निबन्धमा अभिव्यक्त ध्वनिसौन्दर्यको शैक्षणिक उपादेयता. Interdisc. Res. Educ. [Internet]. 2023 Aug. 8 [cited 2024 Jul. 21];8(1):1-12. Available from: https://nepjol.info/index.php/ire/article/view/56721