केशव भुसाल. “बालकथाको विकास र शैक्षणिकता”. Interdisciplinary Research in Education, vol. 8, no. 1, Aug. 2023, pp. 31-38, doi:10.3126/ire.v8i1.56724.