राजेन्द्र खनाल. “‘प्रिय मौनता’ कविता सङ्ग्रहमा प्रतीकको उपयोग”. Interdisciplinary Research in Education, vol. 8, no. 1, Aug. 2023, pp. 22-30, doi:10.3126/ire.v8i1.56723.