रविकिरण अधिकारी. “आषाढको पन्ध्र निबन्धमा अभिव्यक्त ध्वनिसौन्दर्यको शैक्षणिक उपादेयता”. Interdisciplinary Research in Education, vol. 8, no. 1, Aug. 2023, pp. 1-12, doi:10.3126/ire.v8i1.56721.