राजेन्द्र खनाल (2023) “‘प्रिय मौनता’ कविता सङ्ग्रहमा प्रतीकको उपयोग”, Interdisciplinary Research in Education, 8(1), pp. 22–30. doi: 10.3126/ire.v8i1.56723.