रविकिरण अधिकारी (2023) “आषाढको पन्ध्र निबन्धमा अभिव्यक्त ध्वनिसौन्दर्यको शैक्षणिक उपादेयता”, Interdisciplinary Research in Education, 8(1), pp. 1–12. doi: 10.3126/ire.v8i1.56721.