फूएल श्यामप्रसाद. 2023. “निर्वाचनमा नागरिक दायित्व”. Interdisciplinary Research in Education 8 (1):13-21. https://doi.org/10.3126/ire.v8i1.56722.