रविकिरण अधिकारी. आषाढको पन्ध्र निबन्धमा अभिव्यक्त ध्वनिसौन्दर्यको शैक्षणिक उपादेयता. Interdisciplinary Research in Education, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–12, 2023. DOI: 10.3126/ire.v8i1.56721. Disponível em: https://nepjol.info/index.php/ire/article/view/56721. Acesso em: 20 may. 2024.