Editorial Team

Chief Editor:
Peshal Khanal, Ph.D.
Tribhuvan University
Email: peshal.khanal@tucded.edu.np

Editors:
Prof. Hem Raj Dhakal, Ph.D.
Tribhuvan University
Email: hemdhakal@hotmail.com

Prof. Janardan Ghimere,  Ph.D.
Tribhuvan University 
Email: janardanghimire06@gmail.com

Prof. Sushan Acharya,  Ph.D.
Tribhuvan University
Email: sushan.acharya@tucded.edu.np        

Associate Prof. Prem Bahadur Phyak, Ph.D.
Tribhuvan University
Email: p.phyak@tucded.edu.np