Gautam, M. K. “राणाकालमा मुलुकी बन्दोवस्त अड्डाको संक्षिप्त सिंहावलोकन”. Historical Journal, vol. 15, no. 1, Mar. 2024, pp. 70-75, doi:10.3126/hj.v15i1.63979.