[1]
M. K. Gautam, “राणाकालमा मुलुकी बन्दोवस्त अड्डाको संक्षिप्त सिंहावलोकन”, Hist. J., vol. 15, no. 1, pp. 70–75, Mar. 2024.