Gautam, M. K. (2024). राणाकालमा मुलुकी बन्दोवस्त अड्डाको संक्षिप्त सिंहावलोकन. Historical Journal, 15(1), 70–75. https://doi.org/10.3126/hj.v15i1.63979