(1)
Maharjan, A. आर्थिक सवालमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व. Hist. J. 2024, 15, 45-55.