1.
नेपाल Nepal जJ, काफ्ले Kafle डD, धिताल Dhital रR, कोइराला Koirala अA. नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान. HISAN: J. Hist. Ass. Nep. [Internet]. 2023 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 22];9(1):53-70. Available from: https://nepjol.info/index.php/hisan/article/view/64023