नेपाल Nepal ज. J., काफ्ले Kafle ड. D., धिताल Dhital र. R., and कोइराला Koirala अ. A. “नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान”. HISAN: Journal of History Association of Nepal, vol. 9, no. 1, Dec. 2023, pp. 53-70, doi:10.3126/hisan.v9i1.64023.