[1]
उलक Ulak व. B., “पनौती एक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य : प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र”, HISAN: J. Hist. Ass. Nep., vol. 9, no. 1, pp. 118–124, Dec. 2023.