[1]
दर्नाल Darnal प. P., “देवदह कन्यामाईको उत्खनन् ”, HISAN: J. Hist. Ass. Nep., vol. 9, no. 1, pp. 89–96, Dec. 2023.