[1]
नेपाल Nepal ज. J., काफ्ले Kafle ड. D., धिताल Dhital र. R., and कोइराला Koirala अ. A., “नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान”, HISAN: J. Hist. Ass. Nep., vol. 9, no. 1, pp. 53–70, Dec. 2023.