[1]
शाक्य Shakya स. S., “पाल्पा, तानसेन क्षेत्रमा बौद्ध–धर्मको ऐतिहासिक विकास र वर्तमान अवस्था :एक अध्ययन {Historical Development and Current Status of Buddhism in Palpa, Tansen Region: A Study}”, HISAN: J. Hist. Ass. Nep., vol. 8, no. 1, pp. 123–126, Dec. 2022.