नेपाल Nepal ज. J., काफ्ले Kafle ड. D., धिताल Dhital र. R. and कोइराला Koirala अ. A. (2023) “नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान”, HISAN: Journal of History Association of Nepal, 9(1), pp. 53–70. doi: 10.3126/hisan.v9i1.64023.