नेपाल Nepal ज. J., काफ्ले Kafle ड. D., धिताल Dhital र. R., & कोइराला Koirala अ. A. (2023). नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान. HISAN: Journal of History Association of Nepal, 9(1), 53–70. https://doi.org/10.3126/hisan.v9i1.64023