(1)
रिजाल Rijal र. R. पनौती विकासका सम्भावना. HISAN: J. Hist. Ass. Nep. 2023, 9, 134-140.