(1)
दर्नाल Darnal प. P. देवदह कन्यामाईको उत्खनन्. HISAN: J. Hist. Ass. Nep. 2023, 9, 89-96.