(1)
के.सी. K.C. त. T. नेपाल प्रजापरिषदको सरकार र त्यसका गतिविधिहरू. HISAN: J. Hist. Ass. Nep. 2023, 9, 81-88.