(1)
नेपाल Nepal ज. J.; काफ्ले Kafle ड. D.; धिताल Dhital र. R.; कोइराला Koirala अ. A. नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा राधाकृष्ण थारु र संसदमा उनको योगदान. HISAN: J. Hist. Ass. Nep. 2023, 9, 53-70.