(1)
शाक्य Shakya स. S. पाल्पा, तानसेन क्षेत्रमा बौद्ध–धर्मको ऐतिहासिक विकास र वर्तमान अवस्था :एक अध्ययन {Historical Development and Current Status of Buddhism in Palpa, Tansen Region: A Study}. HISAN: J. Hist. Ass. Nep. 2022, 8, 123-126.