(1)
अधिकारी Adhikari भ. B. दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा शिक्षण {Teaching Nepali Language As a Second Language}. Educ. J. 2023, 2, 173-179.