जाेशी Joshi कल्पना कुमारी Kalpana Kumari. “नेपाली भाषा शिक्षणमा शैक्षिक सामग्रीे प्रयोगको अध्ययन”. DMC Research Journal 5, no. 01 (February 9, 2023): 95–104. Accessed July 21, 2024. https://nepjol.info/index.php/dmcrj/article/view/52137.