Khadka, Bharat Bahadur. 2023. “Impact Of Social Media, Dipayal Silgadhi Municipality, Doti, Nepal”. DMC Research Journal 5 (01):55-72. https://doi.org/10.3126/dmcrj.v5i01.52045.