1.
लामा Lama अA. कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना . DMC J. [Internet]. 2022 Jul. 1 [cited 2024 Feb. 29];7(6):1-8. Available from: https://nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57658