फुयाल Phuyal शोभा कुमारी Shobha Kumari. “कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण”. DMC Journal 7, no. 6 (July 1, 2022): 61–74. Accessed February 25, 2024. https://nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57691.