बञ्जरा Banjara निलुफर Nilufar. “शरणार्थी उपन्यासमा “जयमाया आफूमात्र लिखापानी आइपुगी’”. DMC Journal 7, no. 6 (July 1, 2022): 36–41. Accessed February 23, 2024. https://nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57684.