लामा Lama असमान Asaman. “कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना”. DMC Journal 7, no. 6 (July 1, 2022): 1–8. Accessed February 25, 2024. https://nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57658.