फुयाल Phuyal श. क. S. K. “कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण”. DMC Journal, vol. 7, no. 6, July 2022, pp. 61-74, doi:10.3126/dmcj.v7i6.57691.