बञ्जरा Banjara न. N. “शरणार्थी उपन्यासमा “जयमाया आफूमात्र लिखापानी आइपुगी’”. DMC Journal, vol. 7, no. 6, July 2022, pp. 36-41, doi:10.3126/dmcj.v7i6.57684.