गुरुङ Gurung ग. G. “के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ ? कवितामा लयविधान”. DMC Journal, vol. 7, no. 6, July 2022, pp. 16-24, doi:10.3126/dmcj.v7i6.57666.