लामा Lama अ. A. “कुलेले आत्महत्या गर्यो ? कथामा अनुभूतिको संरचना”. DMC Journal, vol. 7, no. 6, July 2022, pp. 1-8, doi:10.3126/dmcj.v7i6.57658.