[1]
फुयाल Phuyal श. क. S. K., “कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण”, DMC J., vol. 7, no. 6, pp. 61–74, Jul. 2022.