फुयाल Phuyal श. क. S. K. (2022) “कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण”, DMC Journal, 7(6), pp. 61–74. doi: 10.3126/dmcj.v7i6.57691.