गुरुङ Gurung ग. G. (2022) “के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ ? कवितामा लयविधान”, DMC Journal, 7(6), pp. 16–24. doi: 10.3126/dmcj.v7i6.57666.