फुयाल Phuyal शोभा कुमारी Shobha Kumari. 2022. “कक्षा १० को नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक २०५५ र २०६५ को तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण”. DMC Journal 7 (6):61-74. https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57691.