बञ्जरा Banjara निलुफर Nilufar. 2022. “शरणार्थी उपन्यासमा “जयमाया आफूमात्र लिखापानी आइपुगी’”. DMC Journal 7 (6):36-41. https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57684.