गुरुङ Gurung गौरीसरा Gourisara. 2022. “के तिमीले मलाई आविष्कार गर्यौ ? कवितामा लयविधान”. DMC Journal 7 (6):16-24. https://doi.org/10.3126/dmcj.v7i6.57666.